Ποιότητα >

Πολιτική για την ποιότητα

Κεντρικός άξονας της πολιτικής της Εταιρείας μας είναι η ποιότητα που πραγματώνεται σε συνθήκες πλήρους αρμονίας με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Ενεργώντας και παράγοντας μέσα σε αυτό το κλίμα, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να ανιχνεύει και να προσδιορίζει συνεχώς τις απαιτήσεις των πελατών της και να παρέχει πόρους και μέσα, ώστε να ενσωματώνονται οι απαιτήσεις στα προϊόνται και τις υπηρεσίες μας με αποτέλεσμα την πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με απόλυτη συμμόρφωση προς τους εκάστοτε κανονισμούς και πρότυπα, στόχος που στηρίζεται στη συλλογική και ενεργό συμμετοχή και δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η παραγωγή και εμπορία Μπιγετών, Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, Δομικών Πλεγμάτων, Πλεγμάτων Οπλισμού Συνδετήρων και Μορφοσιδήρου στα Ελασματουργεία και Χαλυβουργείο Ελευσίνας βασίζεται στο:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ELOT EN ISO 9001:2008.

Η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη συμμόρφωσης προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη είναι διαρκής επιδίωξή μας που διασφαλίζεται μέσω της τήρισης των διαδικασιών και νομοθεσίας και τις συχνές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Με τις νέες εγκαταστάσεις η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) στον τομέα της παραγωγής χάλυβα που είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον και παράλληλα εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι σύμφωνο με το ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004.

Η αποτελεσματική και τεκμηριωμένη εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και της αμέριστης δέσμευσης της Διοίκησης.