ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ >

Οικουμενικό Σύμφωνο

Δήλωση υποστήριξης

Η εταιρεία μας ανακυκλώνει παλαιοσίδηρο (Scrap) και παράγει πλήρως ανακυκλώσιμα προϊόντα.
Η εγγραφή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο (UNGCI) είναι συνειδητή πράξη καθώς ασπαζόμαστε τις αρχές του και είμαστε ως εταιρεία ένα ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας μας.

Η δέσμευση στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου επικοινωνείται σε όλη τη δομή της εταιρείας μας.
Οι εργαζόμενοί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας και η συνεχής εκπαίδευσή τους είναι πρωταρχικό μέλημά μας, διότι αυτοί είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων μας, της Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, του Περιβάλλοντος και της εφαρμογής των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Οι επιδιώξεις μας, οι προσπάθειές μας, τα επιτεύγματά μας με πλήρη διαφάνεια διοχετεύονται στους μετόχους μας, στους εργαζόμενους, στους πελάτες και στους προμηθευτές μας, στην ευρύτερη κοινωνία και η δέσμευσή μας αυτή επιβεβαιώνεται κατά το έτος 2009.

Αρχή 1η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ :

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε την προστασία των διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθούμε να λαμβάνουμε πληροφόρηση κατά τις κάθε είδους επαφές και συναλλαγές μας, ώστε να αποκλείουμε κάθε είδους επαφή μας με τρίτους που παραβιάζουν την εν λόγω αρχή.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

Όλες οι διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε καθημερινά να υλοποιείται και να τεκμηριώνεται η δέσμευσή μας στην ως άνω αρχή. Τα συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στην εταιρεία μας διασφαλίζουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας είναι προτεραιότητα στρατηγικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εταιρική μας πολιτική και έχουν αναπτυχθεί δράσεις για την πλήρη εξάλειψη των ατυχημάτων.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Το 2009 ολοκληρώσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή διαδικασίες σύμβασης και συνεργασίας που διασφαλίζουν ότι όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβικό έργο στην εταιρεία μας δεσμεύονται στην τήρηση συγκεκριμένων όρων για την υγεία και ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν 200 επισκέψεις ασφάλειας και 10 εσωτερικές επιθεωρήσεις ασφάλειας.

Η εταιρεία μας έχει λάβει από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία, πιστοποιητικό «καλής πρακτικής» για τη συμμετοχή της στην καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως αρχής της συστηματικής διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας.

Αρχή 2η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ :

Η εταιρεία μας διαθέτει τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίζει ότι η συνολική δραστηριότητά της, τόσο στο εσωτερικό της χώρας μας όσο και στο εξωτερικό, δεν εμπλέκεται σε κανενός είδους συναλλαγή που ακόμη και κατά υποψίαν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προσηλωμένη στην πιστή εφαρμογή και τήρηση του δικαίου της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Η ηθική αυτή στάση είναι το ουσιαστικότερο στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

Όλες οι διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας μας δεν περιέχουν κανένα στοιχείο που να αντιβαίνει στην ως άνω αρχή, ούτε αφήνουν κάποιο κενό ερμηνείας. Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας συστημικά διασφαλίζει ότι η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών μας εξασφαλίζει την τήρηση της ως άνω αρχής και υποστηρίζεται συστημικά από το μηχανογραφικό σύστημα ERP-SAP (Enterprise Resource Planning) που λειτουργεί στην επιχείρηση μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Και το 2009 συνεχίστηκε η αλληλοενημέρωση με επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχή 3η : Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και αναγνώριση δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ :

Στην εταιρεία μας είναι απολύτως σεβαστά όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν
από την κείμενη νομοθεσία, το ευρωπαϊκό και διεθνές εργασιακό δίκαιο αλλά και την εταιρική μας παράδοση. Τούτο εκφράζεται με την ύπαρξη του ιστορικού Σωματείου Εργαζομένων Χαλυβουργικής, την Επιτροπή Εργαζομένων Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, του Ιατρού Εργασίας, του Ιατρείου της Εταιρείας, της συστηματικής πρόσθετης ασφάλισης του προσωπικού σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζόμενων σε απεργίες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

Η εκλεγμένη διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων Χαλυβουργικής στεγάζεται εντός του χώρου του εργοστασίου σε δικά της γραφεία, συζητά, διαβουλεύεται και διαπραγματεύεται θέματα εργασίας με τη διοίκηση του εργοστασίου σε καθορισμένες ημερομηνίες ή κατά περίπτωση σε έκτακτες συναντήσεις. Έρχεται δε σε καθημερινή επαφή με το σύνολο των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων καταγράφονται και αναρτώνται προς ενημέρωση των εργαζομένων.

Η Επιτροπή Εργαζομένων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας αποτελείται από εργαζόμενους που έχουν εκλεγεί, ώστε άμεσα να διαπιστώνουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις προς την διοίκηση.

Ο Ιατρός Εργασίας παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων, την υγιεινή των χώρων εργασίας, προγραμματίζει ιατρικές εξετάσεις, προτείνει μέτρα στη διοίκηση.

Το Ιατρείο της εταιρείας είναι επανδρωμένο σε επίπεδο βάρδιας, ώστε να προσφέρει άμεση ιατρική βοήθεια στους εργαζόμενους και διατηρεί σε ετοιμότητα ασθενοφόρο.

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Το 2009 έγιναν όλες οι προβλεπόμενες συναντήσεις και λειτούργησαν αποτελεσματικά τα περιγραφέντα συστήματα. Οργανώθηκαν ιατρικές εξετάσεις, αιμοδοσία, ενημέρωση, εμβολιασμοί.

Κατά το 2009, όλες οι απεργίες και στάσεις εργασίας των εργαζομένων της εταιρείας μας αφορούσαν θέματα πανελλαδικά και όχι ενδοεργοστασιακά. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων για το σύνολο των εργαζομένων.

Αρχή 4η : Περιορισμός κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ :

Στην εταιρεία μας τηρούνται όλες οι νομοθετικές υποχρεώσεις του εργατικού δικαίου. Η εταιρεία μας δεν συναλλάσσεται με τρίτους, όταν υπάρχουν υπόνοιες ή ενδείξεις ότι παραβιάζουν την ως άνω αρχή. Διακόπτει δε αμέσως κάθε συνεργασία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ :

Οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος πρόκειται να εκτελέσει έργο ή να προσφέρει υπηρεσία στην εταιρεία μας υποχρεούται να είν