Περιβάλλον >

Περιβαλλοντική Πολιτική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Περιβαλλοντική κουλτούρα της Εταιρείας μας νοεί το ανθρώπινο, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον ως επένδυση και όχι ως κόστος.

Στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη δεν αρκείται στη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά δεσμεύεται στη συνεχή και ενεργό βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κατά τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της έχει επιλέξει τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) στον τομέα της παραγωγής χάλυβα που είναι η πλέον φιλική με το περιβάλλον.

Η όλη δραστηριότητα της Εταιρείας μας, η σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 παραγωγή και εμπορία Μπιγετών, Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, Δομικών Πλεγμάτων, Πλεγμάτων Οπλισμού Συνδετήρων και Μορφοσιδήρου στα Ελασματουργεία και στο Χαλυβουργείο, διαπνέεται από τις αρχές του :

Περιβαλλοντικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, αρχές που υλοποιούνται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Η Αποτελεσματική και τεκμηριωμένη εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και της αμέριστης συμπαράστασης της Διοίκησης.


Η διαρκής περιβαλλοντική δέσμευση της Εταιρείας μας εστιάζεται:

 • Στην αναγνώριση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και στον έλεγχο αυτών που προξενούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
   
 • Στην συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης επιδιώκοντας πάντα την υιοθέτηση και εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, με αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
   
 • Στην αδιάλειπτη συμμόρφωση προς την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
   
 • Στην ενίσχυση των διεργασιών πρόληψης της ρύπανσης.
   
 • Στην καθημερινή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και νερού και μείωσης των εκπομπών CO2.
   
 • Στην ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των εργαζομένων μέσω συνεχούς εκπαίδευσης.
   
 • Στη διασφάλιση ότι όλοι οι προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
   
 • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγή ενέργειας.